备考2024|MPAcc集训营

2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day130

2021-05-24 / MPAcc报考网

2022年MPAcc联考|英语阅读计划

计划说明

考研人数逐年增加,竞争之激烈使得我们不得不加急复习的日程。众所周知,阅读理解占据了考研英语二100分试卷的一半分值,而考研英语阅读文章大多来自英美国家的主流报刊杂志,所以如果能在日常就多多阅读这些文章,对以后读懂文章做对题目来说会大有裨益。但是对大多数备考的同学来说,刚开始投入复习,就去读考试文章难度的新闻报刊,也是不现实、并且不符合循序渐进的学习规律的,所以我们会在每次推送中,给大家给出两篇短文,一篇是初阶水平(大致在初高中水平);一篇是高阶水平(四六级到考研水平);同学们可以根据自己当前的情况,选择其中一篇进行学习。

学习步骤如下:

1.不看汉语译文自己看一遍短文做理解

2.看汉语译文比对自己理解的意思与之出入

3.强化记忆重点单词(以记忆其汉语意思为主)


初阶文段

Before Paris became a theme park for the global affluent, there was an older Paris I knew as a child, where sculpted horse heads announced butcher shops and you were likelier to find céleri rémoulade at the corner than $30,000 handbags aimed at tourists.

  Echoes of that Paris have come back to me over the last month as the coronavirus stalked the city. It’s a paradox that the empty streets have made it easier to imagine Paris as a place where people actually live, and not just a polyglot destination for shopping and playing.

短文翻译

在巴黎成为全球富人的主题公园之前,我小时候认识的是一个更古老的巴黎。在那里,看到马头雕塑就知道是肉铺;你更有可能在街角找到蛋黄酱芹菜沙拉,而不是面向游客的3万美元手提包。

上个月,随着新冠病毒在这座城市蔓延,我又回想起那个巴黎。矛盾的是,空荡荡的街道反而让人更容易把巴黎想象成人们真正居住的地方,而不仅是世界各地的人们前来购物和玩乐的目的地。

重点单词

Theme [θiːm]

n. 主题;题目

Affluent[ˈæfluənt]

n. 富人adj. 富裕的;丰富的

Announce[əˈnaʊns]

vt. 宣布;述说;预示

Echo[ˈekəʊ]

n. 回音;效仿vt. 反射;重复

Stalk[stɔːk]

n. (植物的)茎,秆vt. 追踪,潜近

Paradox[ˈpærədɑːks]

n. 悖论,反论

Polyglot[ˈpɒliɡlɒt]

adj. 通晓多种语言的;用多种语言写成的

高级文段

The stock market looks divorced from economic reality.The United States is on the brink of the worst economic collapse since the Hoover administration.

Corporate profits have crumpled.Yet stocks keep climbing.Conventional wisdom would explain the market’s comparatively modest losses this way: Since markets tend to be forward-looking, investors have already accounted for what’s expected to be a cataclysmic drop in second-quarter activity and are forecasting a relatively rapid economic recovery afterward.

短文翻译

股市看起来越来越脱离经济现实。美国正处于自胡佛政府以来最严重的经济崩溃边缘。公司利润已经缩水,然而股市却在攀升。传统观点会这样解释股市中较小的损失:由于市场往往具有前瞻性,投资者已经解释了为什么第二季度经济活跃度会大幅下降,并预测随后经济会以较快速度复苏。

重点单词

Divorce[dɪˈvɔːs]

n. 离婚;分离v. 与(某人)离婚;分离

Collapse[kəˈlæps]

v. (突然)倒塌;(因病重)倒下

n. 崩溃;(突然)倒塌

Crumple[ˈkrʌmpl]

vt. 弄皱;使一蹶不振n. 皱纹;褶皱

Comparatively[kəmˈpærətɪvli]

adv. 比较地;相当地

Forecast [ˈfɔːkɑːst]

n. (天气、财经等的)预测,预报

v. 预报,预测

Account for

对…负有责任;对…做出解释

部分图文源自网络,如有侵权请联系管理员删除
 • MPAcc 会计硕士专业学位
 • 最新资讯│考研干货│ 每日一练│备考故事
 • 扫码关注公众号
 • 请关注公众号
文章标签
英语
2024年MPAcc复试辅导

距离2024年全国联考还剩 240

 • 1提前面试: 2024年5-7月
 • 2简章发布: 2024年7-10月
 • 3研招网报名:2024年10月
 • 4现场确认: 2024年11月中旬
 • 5打印准考试: 2024年12月中旬
 • 6全国联考: 2024年12月21日左右
 • 7考后复试: 2025年3月中旬
 • 8分数线公布: 2025年2-4月
 • 9复试调剂: 2025年4-5月
 • 10正式入学: 2025年9月

相关阅读

2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day140
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day140
2021-06-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day139
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day139
2021-06-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day138
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day138
2021-06-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day137
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day137
2021-06-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day136
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day136
2021-05-31
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day135
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day135
2021-05-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day134
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day134
2021-05-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day133
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day133
2021-05-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day132
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day132
2021-05-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day131
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day131
2021-05-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day130
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day130
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day129
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day129
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day128
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day128
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day127
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day127
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day126
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day126
2021-05-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day125
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day125
2021-05-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day124
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day124
2021-05-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day123
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day123
2021-05-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day122
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day122
2021-05-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day121
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day121
2021-05-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day120
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day120
2021-05-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day119
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day119
2021-05-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day118
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day118
2021-05-12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day117
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day117
2021-05-12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day116
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day116
2021-05-10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day115
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day115
2021-05-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day114
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day114
2021-05-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day113
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day113
2021-05-07
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day112
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day112
2021-05-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day111
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day111
2021-05-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day110
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day110
2021-05-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day109
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day109
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day108
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day108
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day107
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day107
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day106
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day106
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day105
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day105
2021-04-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day104
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day104
2021-04-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day103
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day103
2021-04-27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day102
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day102
2021-04-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day101
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day101
2021-04-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day100
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day100
2021-04-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day99
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day99
2021-04-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day98
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day98
2021-04-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day97
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day97
2021-04-21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day96
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day96
2021-04-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day95
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day95
2021-04-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day94
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day94
2021-04-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day93
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day93
2021-04-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day92
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day92
2021-04-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day91
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day91
2021-04-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day90
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day90
2021-04-14
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day89
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day89
2021-04-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day88
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day88
2021-04-12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day87
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day87
2021-04-11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day86
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day86
2021-04-10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day85
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day85
2021-04-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day84
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day84
2021-04-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day83
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day83
2021-04-07
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day82
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day82
2021-04-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day81
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day81
2021-04-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day80
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day80
2021-04-03
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day79
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day79
2021-04-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day78
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day78
2021-04-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day77
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day77
2021-03-31
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day76
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day76
2021-03-30
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day75
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day75
2021-03-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day74
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day74
2021-03-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day73
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day73
2021-03-27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day72
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day72
2021-03-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day71
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day71
2021-03-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day70
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day70
2021-03-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day69
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day69
2021-03-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day68
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day68
2021-03-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day67
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day67
2021-03-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day66
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day66
2021-03-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day65
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day65
2021-03-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day64
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day64
2021-03-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day63
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day63
2021-03-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day62
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day62
2021-03-16
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day61
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day61
2021-03-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day60
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day60
2021-03-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day59
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day59
2021-03-11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day58
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day58
2021-03-10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day57
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day57
2021-03-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day56
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day56
2021-03-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day55
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day55
2021-03-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day54
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day54
2021-03-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day53
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day53
2021-03-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day52
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day52
2021-03-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day51
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day51
2021-03-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day50
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day50
2021-02-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day49
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day49
2021-02-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day48
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day48
2021-02-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day47
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day47
2021-02-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day46
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day46
2021-02-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day45
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day45
2021-02-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day44
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day44
2021-02-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day43
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day43
2021-02-21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day42
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day42
2021-02-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day41
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day41
2021-02-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day40
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day40
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day39
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day39
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day38
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day38
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day37
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day37
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day36
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day36
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day35
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day35
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day34
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day34
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day33
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day33
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day32
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day32
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day31
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day31
2021-02-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day30
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day30
2021-02-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day29
2021-02-07
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day28
2021-02-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day27
2021-02-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day26
2021-02-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day25
2021-02-03
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day24
2021-02-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day23
2021-02-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day22
2021-02-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day21
2021-01-30
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day20
2021-01-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day19
2021-01-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day18
2021-01-27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day17
2021-01-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day16
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day16
2021-01-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day15
2021-01-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day14
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day14
2021-01-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day13
2021-01-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day12
2021-01-21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day11
2021-01-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day10
2021-01-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day9
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day9
2021-01-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day8
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day8
2021-01-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day7
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day7
2021-01-16
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day6
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day6
2021-01-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day5
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day5
2021-01-14
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day4
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day4
2021-01-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day3
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day3
2021-01-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day2
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day2
2021-01-11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day1
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day1
2021-01-11
MPAcc考研免费咨询热线 400-644-9991