MPAcc定向复试班

2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day98

2021-04-22 / MPAcc报考网

2022年MPAcc联考|英语阅读计划

计划说明

考研人数逐年增加,竞争之激烈使得我们不得不加急复习的日程。众所周知,阅读理解占据了考研英语二100分试卷的一半分值,而考研英语阅读文章大多来自英美国家的主流报刊杂志,所以如果能在日常就多多阅读这些文章,对以后读懂文章做对题目来说会大有裨益。但是对大多数备考的同学来说,刚开始投入复习,就去读考试文章难度的新闻报刊,也是不现实、并且不符合循序渐进的学习规律的,所以我们会在每次推送中,给大家给出两篇短文,一篇是初阶水平(大致在初高中水平);一篇是高阶水平(四六级到考研水平);同学们可以根据自己当前的情况,选择其中一篇进行学习。

学习步骤如下:

1.不看汉语译文自己看一遍短文做理解

2.看汉语译文比对自己理解的意思与之出入

3.强化记忆重点单词(以记忆其汉语意思为主)


初阶文段

Not all his classmates agree. Kaixuan observes that some of them study just as hard at home as in school, and take perverse pleasure in the fact that others must be slacking off. (It helps that very little new material is taught in the last year of secondary school. The emphasis is on revision.)

短文翻译

不过,也不是他所有的同学都这样认为的。凯旋认为他一部分同学在家和在学校学习一样用功,并且那些同学还会为其他人肯定会有所懈怠而感到窃窃自喜。(值得庆幸的是,高三已经没啥新知识学了,重点在于复习。)

重点单词

observe [əbˈzɜːv]

除了熟悉的“观察,看到”的意思以外,也有“(对注意到的事)说,评论”的意思,此处即为后者

perverse [pəˈvɜːs]

adj.执拗的,任性的,不通情理的

take perverse pleasure in sth.

对某事感到窃喜,幸灾乐祸;

slack off

松懈,懈怠

revision [rɪˈvɪʒn]

n.复习

高级文段

When schools and universities eventually re-open, classrooms may be different,says Mr Yue, the teacher in Beijing. The teacher-student relationship will become“less hierarchical”, he predicts. That is because China’s prolonged experiment with online learning is reducing the typical reserve between instructor and pupil. Teachers who were previously reluctant to give out their contact details on WeChat, a messaging app, now rely on it to respond to students’ queries. At Mr Yue’s school, students may even call their teachers to ask for feedback. If he is right, such a breaking-down of barriers could be one of the few happy by-products of the epidemic.

短文翻译

岳老师预测,到学校重新开学时,课堂就可能不一样了,师生关系更能会不那么“等级森严”了。原因是因为中国在线学习这一试验的延长减少了师生间的那份保留。以前不愿在微信上透露联系方式的老师,现在要依靠微信来回答学生的提问。在岳老师的学校,学生们甚至会打电话给老师,寻求反馈。如果他的预测是对的,那么这种壁垒被打破可能是疫情流行衍生出来为数不多令人开心的事。

重点单词

hierarchical [ˌhaɪəˈrɑːkɪkl]

adj.按等级划分的,等级森严的

prolong [prəˈlɒŋ]

v.延长

reserve [rɪˈzɜːv]

n.保留,寡言少语;

reluctant [rɪˈlʌktənt]

adj.不情愿的

query [ˈkwɪəri]

n.询问,疑问

barrier [ˈbæriə(r)]

n.障碍

epidemic [ˌepɪˈdemɪk]

n.流行病

部分图文源自网络,如有侵权请联系管理员删除
 • MPAcc 会计硕士专业学位
 • 最新资讯│考研干货│ 每日一练│备考故事
 • 扫码关注公众号
 • 请关注公众号
文章标签
英语
2024年MPAcc复试辅导

距离2024年全国联考还剩 300

 • 1提前面试: 2024年5-7月
 • 2简章发布: 2024年7-10月
 • 3研招网报名:2024年10月
 • 4现场确认: 2024年11月中旬
 • 5打印准考试: 2024年12月中旬
 • 6全国联考: 2024年12月21日左右
 • 7考后复试: 2025年3月中旬
 • 8分数线公布: 2025年2-4月
 • 9复试调剂: 2025年4-5月
 • 10正式入学: 2025年9月

相关阅读

2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day140
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day140
2021-06-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day139
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day139
2021-06-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day138
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day138
2021-06-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day137
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day137
2021-06-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day136
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day136
2021-05-31
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day135
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day135
2021-05-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day134
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day134
2021-05-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day133
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day133
2021-05-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day132
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day132
2021-05-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day131
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day131
2021-05-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day130
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day130
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day129
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day129
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day128
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day128
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day127
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day127
2021-05-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day126
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day126
2021-05-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day125
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day125
2021-05-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day124
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day124
2021-05-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day123
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day123
2021-05-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day122
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day122
2021-05-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day121
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day121
2021-05-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day120
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day120
2021-05-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day119
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day119
2021-05-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day118
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day118
2021-05-12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day117
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day117
2021-05-12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day116
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day116
2021-05-10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day115
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day115
2021-05-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day114
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day114
2021-05-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day113
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day113
2021-05-07
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day112
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day112
2021-05-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day111
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day111
2021-05-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day110
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day110
2021-05-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day109
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day109
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day108
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day108
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day107
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day107
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day106
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day106
2021-05-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day105
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day105
2021-04-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day104
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day104
2021-04-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day103
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day103
2021-04-27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day102
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day102
2021-04-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day101
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day101
2021-04-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day100
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day100
2021-04-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day99
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day99
2021-04-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day98
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day98
2021-04-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day97
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day97
2021-04-21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day96
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day96
2021-04-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day95
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day95
2021-04-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day94
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day94
2021-04-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day93
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day93
2021-04-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day92
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day92
2021-04-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day91
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day91
2021-04-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day90
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day90
2021-04-14
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day89
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day89
2021-04-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day88
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day88
2021-04-12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day87
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day87
2021-04-11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day86
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day86
2021-04-10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day85
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day85
2021-04-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day84
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day84
2021-04-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day83
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day83
2021-04-07
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day82
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day82
2021-04-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day81
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day81
2021-04-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day80
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day80
2021-04-03
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day79
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day79
2021-04-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day78
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day78
2021-04-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day77
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day77
2021-03-31
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day76
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day76
2021-03-30
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day75
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day75
2021-03-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day74
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day74
2021-03-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day73
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day73
2021-03-27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day72
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day72
2021-03-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day71
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day71
2021-03-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day70
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day70
2021-03-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day69
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day69
2021-03-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day68
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day68
2021-03-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day67
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day67
2021-03-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day66
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day66
2021-03-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day65
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day65
2021-03-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day64
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day64
2021-03-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day63
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day63
2021-03-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day62
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day62
2021-03-16
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day61
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day61
2021-03-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day60
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day60
2021-03-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day59
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day59
2021-03-11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day58
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day58
2021-03-10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day57
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day57
2021-03-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day56
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day56
2021-03-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day55
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day55
2021-03-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day54
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day54
2021-03-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day53
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day53
2021-03-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day52
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day52
2021-03-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day51
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day51
2021-03-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day50
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day50
2021-02-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day49
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day49
2021-02-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day48
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day48
2021-02-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day47
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day47
2021-02-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day46
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day46
2021-02-24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day45
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day45
2021-02-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day44
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day44
2021-02-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day43
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day43
2021-02-21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day42
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day42
2021-02-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day41
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day41
2021-02-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day40
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day40
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day39
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day39
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day38
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day38
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day37
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day37
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day36
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day36
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day35
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day35
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day34
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day34
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day33
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day33
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day32
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day32
2021-02-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day31
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day31
2021-02-09
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day30
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day30
2021-02-08
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day29
2021-02-07
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day28
2021-02-06
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day27
2021-02-05
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day26
2021-02-04
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day25
2021-02-03
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day24
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day24
2021-02-02
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day23
2021-02-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day22
2021-02-01
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day21
2021-01-30
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day20
2021-01-29
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day19
2021-01-28
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day18
2021-01-27
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day17
2021-01-26
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day16
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day16
2021-01-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day15
2021-01-25
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day14
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day14
2021-01-23
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day13
2021-01-22
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day12
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day12
2021-01-21
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day11
2021-01-20
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day10
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day10
2021-01-19
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day9
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day9
2021-01-18
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day8
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day8
2021-01-17
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day7
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day7
2021-01-16
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day6
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day6
2021-01-15
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day5
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day5
2021-01-14
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day4
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day4
2021-01-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day3
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day3
2021-01-13
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day2
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day2
2021-01-11
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day1
2022年MPAcc考研|英语阅读计划-每日阅读-Day1
2021-01-11
MPAcc考研免费咨询热线 400-644-9991